En verksamhet av hög kvalitet

Campus Bommersviks verksamet håller hög kvalitet, vilket också avspeglar sig i de deltagarenkäter som genomförts sedan starten. 

Från årsskiftet 2013 tillämpar Campus Bommersvik en egen modell för kvalitetsmätning. Den bygger på att Campus Bommersvik systematiskt följer upp:

  • Deltagarnas upplevelse av utbildningen
  • Uppdragsgivarens upplevelse av den levererade tjänsten
  • Överenskommelser med leverantörer

Deltagarnas upplevelser grunden

Campus Bommersvik utvärderar alla utbildningar genom enkäter som distribueras till deltagarna efter avslutad utbildning. När utbildningen pågår under lång tid genomförs utvärderingen i flera steg, så att deltagarens upplevelser ska vara aktuella när enkäten besvaras. Resultatet av urvärderingen kommuniceras med uppgdragsgivaren och de leverantörer som haft en roll i utbildningen.

Självskattning av kompetensutveckling

För att följa kompetensutvecklingen hos en grupp deltagare erbjuds en modell med självskattning. Den utförs genom att deltagarna bedömer sin kompetens inom ett antal kompetensområden som ingår i utbildningen. Den första skattningen genomförs i samband med att utbildningen startar, den andra efter avslutad utbildning. Den samlade förändringen i gruppens uppfattning från kursstart till avslutad utbildning redovisas för uppdragsgivaren. 

Personuppgifter och datalagring

Campus Bommersvik har fastställt tydliga riktlinjer för hur personuppgifter ska lagras och hanteras inom verksamheten. Samtliga leverantörer som kommer i kontakt med personuppgifter inom ramen för Campus Bommersviks verksamhet förbinder sig att följa riktlinjerna genom särskilda personuppgiftsbiträdesavtal.

Här kan du läsa mer om hur personuppgifter hanteras genom ansökningsprocesser, under och efter avslutade utbildningar.